Mājup | Ekskursijas | Arhīvs | Projekti | Putnu saraksts | Veidotāji |

Latvijas putnu sistemātiskais saraksts

pēc Hovarda un Mūra sistēmas (Howard, Moore 1991)

Apskatīt Latvijas putnu sistemātisko sarakstu


Apzīmējumi:

pas. – pasuga

* – suga nav iekļauta Latvijas putnu sarakstā (nav droši konstatēta vai arī konstatēti tikai no nebrīves izbēguši putni)

Piezīme:

1) Visu sarakstā iekļauto un numurēto sugu sastapšanu Latvijā apstiprinājusi Latvijas Ornitofaunistikas komisija (OFK).

2) Sarakstā nav atzīmētas visas Latvijā sastopamo putnu pasugas.

3) Šis saraksts ir sastādīts balstoties uz tradicionālo putnu sistemātiku. Pēdējā laikā, izdarot pētījumus ar dezoksiribonukleīnskābju (DNS) hibridizāciju, iegūti jauni dati, kas varētu stipri izmainīt tradicionālo pieeju putnu sistemātikā (Sibley, Ahlquist 1991).

Literatūra:

Howard R., Moore A. 1991. A Complete Checklist of the Birds of the World (Second edition). London, San Diego: Academic Press. 622. p.

Sibley C.G., Ahlquist J.E. 1991. Phylogeny and Classification of Birds: A Study in Molecular Evolution. New Haven, London: Yale University Press. 976. p.

Uzmanību:

Par retu putnu sugu sastapšanu Latvijā lūdzu ziņojiet:

Latvijas Ornitofaunistikas komisijai
LU Bioloģijas institūtā
Ornitoloģijas laboratorijā
Miera ielā 3
LV2169
SALASPILĪ
elpasts: jbaumanis@email.lubi.edu.lv
tālrunis: 7945437

Par gredzenotu putnu atrašanu Latvijā lūdzu ziņojiet:

Latvijas Gredzenošanas centram
LU Bioloģijas institūtā
Ornitoloģijas laboratorijā
Miera ielā 3
LV2169
SALASPILĪ
elpasts: ring@latnet.lv
tālrunis: 7945393

Sarakstu sastadīja:

Oskars Keišs
LU Bioloģijas fakultātes
Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā
A.Kronvalda bulvārī 4
LV–1842 RĪGĀ
elpasts: grieze@lanet.lv